1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAFEA TERRA FOOD AND DRINKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και έδρα στην Παιανία Αττικής, οδός Νάξου 12-14, (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ο «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «GIVEAWAY #wellnessweek» (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας o «Διαγωνισμός»). Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της ιστοσελίδας/προφίλ του Διοργανωτή στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Instagram «https://www.instagram.com/kollngr» και θα επικοινωνείται στο κοινό από την ανωτέρω ιστοσελίδα και από την ιστοσελίδα του Διοργανωτή «https://kolln.gr».

2. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του (σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη η έγγραφη ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού από τον γονέα ή κηδεμόνα του), , το οποίο διατηρεί λογαριασμό/προφίλ στην ιστοσελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης «http://www.instagram.com», υπό την προϋπόθεση ανεπιφύλακτης αποδοχής των κατωτέρω γενικών όρων (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας ο «Συμμετέχων» και στον πληθυντικό οι «Συμμετέχοντες»). Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) οι συγγενείς πρώτου (α΄) βαθμού με τους εργαζόμενους του Διοργανωτή, καθώς και οι σύζυγοι αυτών. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. Στον Διαγωνισμό η συμμετοχή διενεργείται σύμφωνα με τον όρο 4 του παρόντος. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται από τον Συμμετέχοντα η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος. Ο Συμμετέχων δεν έχει, ούτε αποκτά, κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, εμπορικά ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά στοιχεία του Διοργανωτή και των προϊόντων που εμπορεύεται. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει αυτομάτως, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή στον Διαγωνισμό ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 8/6/2022 και ώρα 13:00 μ.μ. Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Έναρξη»), έως και την 15/6/2022 και ώρα 23:00 μ.μ. Ελλάδος (εφεξής καλούμενη η «Λήξη»).

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό υλοποιείται ως εξής: Ο Διοργανωτής καλεί τους Συμμετέχοντες μέσω της ιστοσελίδας «https://www.instagram.com/kollngr» που διατηρεί ο Διοργανωτής στο Instagram, να ακολουθήσουν («follow») τον λογαριασμό/προφίλ «https://www.instagram.com/kollngr», στον οποίο θα υπάρχει post του Διαγωνισμού, να κάνουν «like» στο post και κάτω από το post να αναφέρουν («mention»/«tag») δύο φίλους τους με σχόλιο («comment»). Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμού όσες φορές επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο Συμμετέχων πρέπει να αναφέρει («mention»/«tag») διαφορετικά ονόματα φίλων κάθε φορά με σχόλιο («comment»). Οι όροι του Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα «https://kolln.gr» και οι Συμμετέχοντες θα οδηγούνται σε αυτήν μέσω link που θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Διοργανωτή «https://www.instagram.com/kollngr».

5. Δώρα

Τα δώρα του Διαγωνισμού (εφεξής καλούμενα τα «Δώρα» ή το «Δώρο») για τους πέντε (5) νικητές του Διαγωνισμού, είναι 5 Kölln Wellness Sets που περιλαμβάνουν 3 συσκευασίες δημητριακών βρώμης Kölln και ένα στρώμα Yoga Mat. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού ή οι τυχόν επιλαχόντες αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή αντικατάστασής τους. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα Δώρα με άλλα δώρα ισόποσης αξίας, κατά την εύλογη κρίση του.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού

Η κλήρωση για την ανάδειξη των πέντε (5) νικητών του Διαγωνισμού που θα λάβουν τα Δώρα του όρου 5 και οι πέντε (5) επιλαχόντες αυτών (ένας επιλαχών για κάθε νικητή), θα διεξαχθεί στις 17/6/2022 και ώρα 18.30 μ.μ., στα γραφεία του Διοργανωτή και οποιοσδήποτε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται κατά την ώρα της κλήρωσης στα γραφεία του Διοργανωτή. Οι νικητές των Δώρων καθώς και οι επιλαχόντες αυτών, θα ανακηρυχθούν στην κλήρωση με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής Συμμετεχόντων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος «www.random.org» και του σχετικού αρχείου, στο οποίο θα περιλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα συμμετοχών, το οποίο εξασφαλίζει το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κλήρωσης και κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων αυτών θα υποβάλλεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στον Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στους όρους 2 και 4, (β) δεν αποτελεί κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του, όπως ορίζεται στον όρο 3.

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή του Δώρου

Τα ονοματεπώνυμα των πέντε (5) νικητών του Διαγωνισμού και των πέντε (5) επιλαχόντων αυτών, θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την κλήρωση σε λίστα νικητών και επιλαχόντων με σχόλιο (comment) στο post του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα «https://www.instagram.com/kollngr» και θα είναι μόνιμα αναρτημένα στη σελίδα αυτή. Ο Διοργανωτής θα ενημερώσει τους νικητές του Διαγωνισμού με σχετικό προσωπικό μήνυμα/inbox στoν λογαριασμό/προφίλ του στο Instagram, από τον οποίο συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, με τα οποία ο Διοργανωτής θα ζητάει από τους νικητές το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους για να τους αποστείλουν τα Δώρα. Εφόσον οι νικητές δεν απαντήσουν στο ως άνω μήνυμα, και, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους θα έχουν αναρτηθεί σε λίστα νικητών στην ιστοσελίδα «https://www.instagram.com/kollngr», δεν επικοινωνήσουν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο με τον Διοργανωτή εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης, και συγκεκριμένα έως τις 24/6/2022 και ώρα 13:30 μ.μ., τότε τα πρόσωπά αυτά χάνουν οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή τους επί των σχετικών Δώρων και τη θέση των νικητών καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες αυτών για τη συγκεκριμένη κλήρωση, οι οποίοι ομοίως οφείλουν να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία επικοινωνίας με τον Διοργανωτή, ήτοι να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα αποστολής σε αυτούς του σχετικού γραπτού μηνύματος/inbox στoν λογαριασμό/προφίλ τους στο Instagram, από τον οποίο συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, και συγκεκριμένα να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή το αργότερο έως την 27/6/2022 και ώρα 13:30 μ.μ.. Εφόσον ο επιλαχών δεν απαντήσει, κατά τα ανωτέρω, στο ως άνω μήνυμα/inbox, τότε το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και ο Διοργανωτής δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση του το Δώρο. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών ή των επιλαχόντων που οφείλονται σε μη απάντησή τους στο μήνυμα/inbox, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσώπων αυτών. Ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη για τη μη παράδοση του Δώρου, λόγω της μη εύρεσης των νικητών ή του τυχόν επιλαχόντων αυτών στη διεύθυνση που δήλωσαν στον Διοργανωτή, κάθε δε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται και δεν υπέχει καμία ευθύνη ούτε αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι αυτών. Κάθε νικητής θα παραλάβει το Δώρο του μέσω courier με έξοδα του Διοργανωτή. Προϋπόθεση παραλαβής των Δώρων είναι η προσκόμιση από τον νικητή στον εκπρόσωπο του Διοργανωτή του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του. Εφόσον ο νικητής αρνηθεί να προσκομίσει τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της ταυτοπροσωπίας του, δεν δικαιούται να παραλάβει το Δώρο του. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει το ονοματεπώνυμο του νικητή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε σχετικές διαφημιστικές ανακοινώσεις και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος με κάθε τρόπο που κρίνει πρόσφορο, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως σε αυτόν.

8. Ευθύνη

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό του ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων ή των μηνυμάτων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή τα ηλεκτρονικά αρχεία που πρέπει να διατηρηθούν και αφορούν τον παρόντα Διαγωνισμό καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ο Διοργανωτής, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη του δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Η παρούσα προωθητική ενέργεια σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται, δεν επικυρώνεται, δεν διαχειρίζεται από ούτε σχετίζεται με τον ιστότοπο «http://www.instagram.com», ο οποίος ουδεμία ευθύνη φέρει. Ο Διοργανωτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καθιστά τη χρήση των συστημάτων του ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

9. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Κάθε Συμμετέχων οφείλει να ενεργεί νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και να συμμορφώνεται και αποδέχεται τους παρόντες όρους, οι οποίοι στο σύνολό τους θεωρούνται ουσιώδεις. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου και παράνομου περιεχομένου στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού χωρίς προειδοποίηση και ουδεμία ευθύνη φέρει για ανάρτηση εκ μέρους των Συμμετεχόντων υλικού στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο, το οποίο μπορεί να κριθεί προσβλητικό, ανήθικο και παράνομο από άλλους Συμμετέχοντες. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά Συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή ή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή του σχετικού βάρους της αποδείξεως) τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό, ακυρώνοντας τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.

10. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον Διαγωνισμό οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τον Διοργανωτή στο τηλέφωνο: 2130905500, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και ώρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ., καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@kafeaterra.gr.

11. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον Συμβολαιογράφο Αθηνών Αλέξιο–Δημήτριο Φωτόπουλο του Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών, οδός Ζαλοκώστα αρ. 6, ΤΚ 10671, Αθήνα και συντάχθηκε σχετική πράξη. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται, με δικά του έξοδα, να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των ανωτέρω, όπως αυτοί κατατέθηκαν στον ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

12. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να επεκτείνει τον Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (ενδεικτικά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, τροποποίηση των Δώρων, τροποποίηση των μηχανισμών επιλογής νικητών, κλπ), με ανάρτηση της σχετικής πληροφορίας στις ιστοσελίδες «https://www.instagram.com/kollngr» ή/και «https://kolln.gr» ή/και με άλλον συναλλακτικά πρόσφορο τρόπο, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Σε περίπτωση αναβολής, διακοπής ή ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση ή αντικατάσταση του Διαγωνισμού ή οποιοδήποτε ποσό ως αποζημίωση.

13. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

14. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, παραιτούμενου του Συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.